Vad är EDI?

Share this post:  
Vad är EDI?

Definitionen av EDI och varför det är viktigt i modern handelskommunikation:

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange och är en term för elektroniskt utväxling av handelsdokument så som produktkataloger, inköpsorder, orderbekräftelser, följesedlar och fakturor. 

Utväxlingen av dokument sker direkt mellan parternas IT-system, där kommunikationen bygger på standardiserade format och protokoll. EDI används idag i de flesta branscher, inklusive detaljhandel, sjukvård, logistik, tillverkning och finansiella tjänster, för att förbättra och automatisera företagens affärsprocesser. 

EDI är en viktig komponent i modern handelskommunikation som hjälper till att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och öka tillförlitligheten och noggrannheten i utväxlingen av affärsdokument.

Läs mer om hur EDI fungerar

Historisk bakgrund

1960-talet

Ursprunget till EDI kan spåras tillbaka till början av 1960-talet när företag började utforska sätt att förbättra utväxlingen av handelsdokument. På den tiden var manuell hantering och pappersbaserade dokument den vanligaste metoden för kommunikation mellan organisationer. Denna process var tidskrävande, ineffektiv och ledde ofta till fel.  

Under 1960-talet introducerades telekommunikationsnät som Telex, vilket möjliggjorde textbaserade meddelanden. Detta banade väg för de tidiga formerna av EDI, där Telex användes för att skicka affärsdokument elektroniskt mellan organisationer. Även om denna lösning var begränsad till enkel textbaserad kommunikation, representerade den en tidig inkarnation av EDI. 

 

1970-talet

På 1970-talet utvecklades standarder och protokoll för datautväxling mellan datorer. Det blev grunden för vidareutveckling och införande av EDI-teknik. Standardiseringen av dataformat var avgörande för att säkerställa att affärsdokument kunde tolkas korrekt och vara kompatibla med olika system. Två av de mest kända standarderna som utvecklades vid denna tid var ANSI X12 i USA och EDIFACT internationellt. 

1980-talet

På 1980-talet började användningen av EDI bli mer utbredd, särskilt inom branscher som detaljhandel, logistik och fordon. Flera organisationer började använda EDI för att digitalisera utväxlingen av handelsdokument. Det ledde till betydande effektivitetsvinster, minskade kostnader och förbättrat samarbete med handelspartners. 

1990-talet

Under 1990-talet hade internet och elektronisk handel en stor inverkan på utvecklingen av EDI. Organisationer började använda internetbaserade lösningar för att implementera EDI och möjliggöra elektroniskt utväxling av affärsdokument på en mer skalbar och global skala. Detta öppnade upp för en ännu bredare användning av EDI inom olika branscher och internationellt. 

2000-talet och till idag

Idag fortsätter EDI att utvecklas i takt med framväxten av ny teknik, bland annat genom molnbaserade lösningar som har förenklat implementeringen av EDI och gjort den mer tillgänglig. Dessutom etableras kontinuerligt stöd för nya och förbättrade affärsprocesser mellan handelspartners. 

Under årens lopp har EDI erkänts som en effektiv metod för att automatisera och förbättra handelskommunikation. Standardisering av format och protokoll, såväl som tekniska framsteg, har bidragit till den breda användningen av EDI, som fortsätter att vara en viktig del av modern affärspraxis. 

 

Vilka är fördelarna med EDI?

 

Effektivitet och automatisering:   

EDI digitaliserar och automatiserar utväxlingen av handelsdokument, vilket leder till betydande tidsbesparingar och ökad effektivitet. Manuella processer, som att mata in data eller hantera pappersbaserade dokument, kan vara tidskrävande och ofta leda till fel. Genom att använda EDI kan dokument överföras elektroniskt; snabbt och sömlöst, vilket bidrar till att minska handläggningstiden och öka produktiviteten. 

 

Noggrannhet och tillförlitlighet:  

EDI hjälper till att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten i informationsutväxlingen mellan handelspartner genom att minimera sannolikheten för mänskliga fel. Den data som utväxlas genom EDI konverteras till standardiserade format och utväxlas direkt mellan köparens och säljarens system. Detta minskar risken för missförstånd, felskrivningar och andra fel som kan uppstå i manuella eller pappersbaserade processer. 

 

Kostnadsbesparingar: 

Att införa EDI kan ge betydande kostnadsbesparingar för företag. Storleken på dessa besparingar beror på vilka processer som digitaliseras och hur moget företaget är för automatisering. En direkt kostnadsbesparing som ofta är förknippad med fakturering är elimineringen av behovet för pappersutskrifter, porto och manuell hantering av dokument. Inom inköpsprocessen ger EDI en bättre översikt över order och lagerstatus, vilket kan minska kostnaderna i samband med lagerhållning. Dessutom kan manuella processer relaterade till kommunikation, dokumenthantering och felhantering minimeras eller elimineras, vilket i sin tur leder till betydande besparingar. 

 

Bättre handelsflöden och partnerskap:   

EDI möjliggör en smidig och sömlös integration av affärsprocesser mellan organisationer. Genom att integrera ett företags system med EDI förenklar samarbetet mellan handelspartners, oavsett vilka IT-system eller plattformar de använder. Detta förenklar kommunikationen, minskar behovet av manuell inmatning och förbättrar samarbeten och relationer mellan organisationer. Båda parter får snabbare uppdateringar om orderstatus och kan uppnå betydande effektivitetsvinster. För leverantörer blir det också avgörande att kunna stödja kundernas krav på elektronisk kommunikation. 

 

Snabbare transaktioner: 

EDI möjliggör snabbare bearbetning av affärsdokument. Den elektroniska utväxlingen av data direkt mellan system gör det möjligt att minska behandlingstiden till ett minimum. Detta leder till ökad effektivitet i hela leveranskedjan och bidrar till att minska förseningar i beställningsprocesser, leveranser och fakturering. 

Läs mer om fördelarna med EDI

Typer av EDI

I huvudsak finns det två typer av EDI-inställningar: Direct EDI och Value-Added Network (VAN): 

Direkt EDI 

Direkt EDI, eller "point-to-point EDI", har använts av företag under lång tid. I denna modell upprättas en direktlinje mellan parterna utan mellanhand, och varje organisation måste därför upprätta separata linjer med alla handelspartner. I många fall handlar det om hundratals eller tusentals enskilda anslutningar. 

För direkt EDI används ett gemensamt transportprotokoll och ett gemensamt meddelandeformat mellan parterna. Som avsändare måste du se till att du skickar i ett format som mottagaren kan läsa och tolka. Om dina handelspartners använder olika meddelandeformat och har olika preferenser för transportprotokoll kan detta utgöra en komplex utmaning. 

 

Value-Added Network (VAN) 

I en VAN-modell använder företaget en enkel koppling till en EDI-leverantör som säkerställer vidare kommunikation med handelspartners. Detta förenklar komplexiteten i att hantera större volymer av direktanslutningar, samtidigt som EDI-leverantören ofta erbjuder mervärdestjänster som ökar kvaliteten på kommunikationen. 

EDI-leverantören säkerställer en robust infrastruktur och samtrafik med andra EDI-leverantörer och handelsnätverk. Detta är ofta svårt (eller omöjligt) att uppnå genom att implementera direkt EDI. Dessutom har leverantören kompetens och teknik för att effektivt konvertera mellan meddelandeformat och kommunicera dessa med handelspartners, så att ditt företag kan fokusera på att effektivisera era interna processer. 

 

Teknik och standarder för EDI

Kommunikationsprotokoll och dataformat för EDI: 

Olika kommunikationsprotokoll används inom EDI för att säkerställa en pålitlig och säker utväxling av affärsdokument mellan handelspartners. 

Ett kommunikationsprotokoll utgör en standardiserad metod eller uppsättning regler som tydligt definierar hur data och information ska utväxlas mellan olika system och partners i en EDI-process. Dessa protokoll säkerställer att data utväxlas på ett strukturerat och tillförlitligt sätt, och möjliggör sömlös kommunikation mellan olika IT-system och organisationer. 

Genom att följa standardiserade protokoll kan avsändare och mottagare tolka och bearbeta data korrekt, oavsett vilka system eller plattformar de använder. Det är inte heller nödvändigt för avsändare och mottagare att använda samma protokoll, eftersom en EDI-operatör kommer att kunna översätta mellan olika protokoll. 

 

EDI-protokoll omfattar vanligtvis flera aspekter av datautväxling, inklusive: 

Transportprotokoll:  

Detta anger den metod som används för att överföra data mellan avsändare och mottagare. Det kan finnas protokoll som HTTPS, SFTP, AS2, AS4 eller andra protokoll som lämpar sig för säker och tillförlitlig överföring av EDI-meddelanden. 

Meddelandets format:   

Meddelandeformatet definierar strukturen och formatet för själva EDI-meddelandet, och det finns globala, regionala och branschspecifika standarder. Framträdande meddelandeformat inkluderar bland annat Peppol BIS, UN/EDIFACT, EHF och ebXML. Meddelandeformatet avgör hur data organiseras i meddelandet, vilka element som är obligatoriska och valfria samt hur dessa tolkas. 

Säkerhetsprotokoll:  

Säkerhetsprotokoll är mekanismer för att säkerställa att data skyddas från obehörig åtkomst, manipulation eller förlust under överföringen. Det kan inkludera kryptering, autentisering och digitala signaturer för att säkerställa dataintegritet och konfidentialitet. 

Genom att använda standardiserade kommunikationsprotokoll blir EDI tillförlitligt och effektivt, och olika organisationer kan interagera sömlöst för att utväxla affärsdokument elektroniskt. 

 

Visste du att Logiq har en tjänst för att validera filer i olika meddelandeformat? Besök Logiq Validator!

Framgångskriterier för ett EDI-projekt

Ambition

Storleken och omfattningen av ett EDI-projekt kommer att variera beroende på vilken typ av lösning som ska implementeras och vilka processer som ska omfattas. Ett projekt för att skicka elektroniska fakturor kommer att vara mycket mindre resurskrävande än ett projekt för att digitalisera och automatisera inköpsprocessen. 

Oavsett omfattning är det viktigt att definiera målet med projektet – vad vill företaget uppnå? Tydligt definierade mål spelar en viktig roll i projektet, både för att avgränsa projektet och för att sätta tydliga riktlinjer för vidare projektledning. Målen ska helst vara mätbara och inte tvetydiga. 

 

Projektledning 

Effektiv projektledning och noggrann kontroll utgör ofta nyckelfaktorer för en framgångsrik leverans. Att säkerställa att projektet tidigt bemannas med rätt kompetens och att interna resurser engageras i testning och godkännande av lösningen är av största vikt. Snabba beslutsprocesser, tydliga mandat, tillgänglig expertis och en agil projektledning är avgörande för att säkra och främja framsteg. 

 

Samarbete med leverantör 

De flesta moderna EDI-projekt är baserade på tredjeparts EDI-leverantörer och oftast med molnbaserade plattformar. Ett bra och konstruktivt samarbete med denna leverantör utgör därmed grunden för ett framgångsrikt projekt. EDI-leverantörerna besitter specialistkompetens och kan erbjuda värdefulla råd genom hela projektet. Dessutom står leverantören ofta för projektledning och bemanning som samarbetar med er interna projektorganisation. Vid val av leverantör kommer därför både kemin och "magkänsla" vara användbara indikatorer på hur ett samarbete kommer att se ut.   

 

Förankring 

Ett EDI-projekt utan förankring i organisationen kan snabbt leda till misslyckande. En tydlig positiv attityd och stöd från ledningen är ofta den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt. Genom att säkerställa en gemensam förståelse för mål och ambitioner, samt aktivt stödja involverade avdelningar under processens gång, kommer ledningen kunna påverka både framsteg och resultat. 

 

Behöver du hjälp på vägen? Läs mer om varför du ska använda en EDI-leverantör!

Implementering av EDI

Implementeringen av EDI innebär ett antal viktiga steg och processer för att säkerställa en framgångsrik och effektiv övergång till elektronisk utväxling av affärsdokumenten. 

Utvärdering av behov och mål:   

Innan implementeringen påbörjas är det av stor vikt att noggrant utvärdera organisationens behov och möjligheter vid implementering av EDI. Detta innebär att identifiera vilka affärsprocesser som bör omfattas, hur djupt EDI bör integreras i interna processer, graden av automatisering, vilka avdelningar eller platser som ska omfattas och liknande aspekter. En grundlig utvärdering kommer att bidra till att fastställa tydliga mål och förväntningar för genomförandet. 

 

Val av EDI-lösning och leverantör:  

Efter att behov och mål har identifierats måste organisationen välja en EDI-leverantör som kan möta behoven. Detta innebär att överväga olika faktorer som funktionalitet, skalbarhet, tillförlitlighet, användarvänlighet, pris och kundsupport. Organisationen bör också bedöma leverantörens erfarenhet, rykte och förmåga att anpassa sig till specifika branschbehov. 


Integration med interna och externa system: 
 

Att implementera EDI kräver integration med organisationens interna system, såsom ERP, lagerhantering och andra affärsapplikationer. Detta innebär att etablera förmågan att importera och exportera strukturerade dokument till och från affärsapplikationerna, samt att kommunicera dessa filer mellan organisationen och EDI-leverantören. 

EDI-leverantören kommer sedan att säkerställa konvertering och överföring av dessa meddelanden till och från dina handelspartners. En bra leverantör kommer att kunna konvertera mellan en mängd olika meddelandeformat och ha tillgång till relevanta handelsnätverk för att effektivt kunna kommunicera dina meddelanden. 

 

Testning och utbildning: 

Innan implementeringen tas i bruk är det av avgörande betydelse att utföra grundliga tester av EDI-lösningen. Detta inkluderar utväxling av testdata, säkerställande av dataintegritet, felhantering och interaktion med både interna och externa system. Testningen säkerställer att EDI-lösningen fungerar enligt förväntan och uppfyller de identifierade behoven och målen. Samtidigt är det viktigt att leverantören erbjuder utbildning och vägledning till de medarbetare som får nya arbetsrutiner. Utbildningen bidrar till att säkerställa att alla inblandade förstår och behärskar de nya processerna. 

 

 Är du osäker på hur du väljer en EDI-leverantör? Vilka skillnader finns mellan leverantörer?

Trender inom EDI

Framtiden för EDI ser lovande ut, med flera spännande trender som påverkar användningen och utvecklingen av EDI.  

Skatterapportering 

Trots att fakturor är den dokumenttyp som är vanligast inom EDI är det fortfarande långt ifrån alla som skickar elektroniska fakturor. CTC (Continuous Transaction Controls) är en elektronisk utväxlingsmodell som introduceras av skattemyndigheten i ett land och används för att hantera momsrapportering och fakturaklarering i realtid eller näst intill i realtid. Införandet av CTC kommer i de flesta fall innebära att elektronisk fakturering blir obligatorisk i landet. 

 

Miljörapportering 

I flera länder betraktas EDI-rapporter nu som en möjlig förmedlare av miljödata för sålda varor. De två typer av dokument som är mest relevanta för denna information är faktura och följesedel. Genom att använda EDI som en transportväg för miljödata återanvänds redan etablerade integrationer, samtidigt som förekomsten (och omfattningen) av EDI ökar.   

Standardisering 

Peppol har under lång tid varit drivande för en standardisering av meddelandeformat och sammankoppling mellan aktörer inom EDI. Norge är det land som har kommit längst med att anamma Peppol-nätverket och formaten, men fler länder följer efter. Peppol, som traditionellt har haft ett europeiskt fokus, riktar nu även blicken internationellt – och länder som Singapore och Australien har etablerat Peppol-myndigheter. 

Samtidigt fortsätter nationella, regionala och branschspecifika standarder att behålla (och i många fall öka) sina marknadsandelar. Därför är det av stor vikt att säkerställa stöd för ett brett spektrum av meddelandeformat och transportprotokoll, samt att ha tillgång till de nätverk som är relevanta för din verksamhet. 

 

Läs mer om CTC

Läs mer om det svenska samtrafiknätet NEA 

Läs mer om Peppol

 

Framgångshistorier

Att finna framgångshistorier från lyckade EDI-projekt är inte svårt. Företag som investerar i kvalitativa lösningar för elektronisk interaktion med sina kunder och leverantörer upplever både kostnadsbesparingar, automatiseringsmöjligheter och en bättre relation med sina handelspartners.  

Byggmakker AS 

Byggmakker är en av Norges främsta byggmaterialkedjor som säljer varor till både konsument- och proffsmarknaden. Företaget strävar efter att integrera elektroniska lösningar i samtliga led och processer. Genom att implementera stöd för EDI i sina processer tar de idag emot alla fakturor elektroniskt och skickar 95% av fakturorna på elektronisk väg. Dessutom varierar andelen onlinebeställningar och bekräftelser mot leverantörer mellan 20-100 % (beroende på kvaliteten av masterdata, typ av varor och leverantörens mognad). Den automatisering som möjliggjorts av EDI har medfört betydande operativa effektiviseringar för kedjan. 

Fremtind Försäkring

Fremtind är ett av Norges största försäkringsbolag och den främsta leverantören av försäkringar som destribueras via banker i Norge. Med hjälp av Logiq har Fremtind Forsikring nu en EDI-lösning där nästan alla inkommande fakturor strömmar automatiskt genom systemet utan manuell inblandning. Nyckeln till framgången har varit att ha kontroll över referensnummer i fakturorna, vilka tidigare ofta saknades eller gick förlorade. Detta har lösts genom att kombinera elektroniska fakturor med en lösning för dokumentkontroll som automatiskt rättar fakturorna eller meddelar leverantören om fel uppstår. På så sätt sparar företaget både tid och pengar på hanteringen av fakturorna.  

Flexit 

Flexit är en av Nordens ledande leverantörer av energieffektiva produkter och tjänster som förbättrar inomhusklimatet i både bostäder och kommersiella byggnader. Sedan 90-talet har företaget arbetat med digitalisering av orderflödet för att säkerställa en effektiv och optimerad orderprocess för sina kunder. Företaget har även implementerat stöd för EDI i fakturadistributionen, men lyfter fram att det är i digitaliseringen av orderhanteringsprocessen som de ser de största besparingarna. 

 

Swedol 

Swedol är en marknadsledande detaljhandelskedja för yrkesverksamma inom bygg-, anläggnings-, transport- och industrisektorn. Genom att fokusera på maximal 

automatisering som möjligt av fakturering och fakturamottagning har företaget uppnått kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet och minskad manuell hantering. Nyckeln till framgången ligger i en kombination av EDI- och automatiseringstjänster såsom Logiq Dokumentkontroll och Multikanal. 

 

 

Dessa exempel tydliggör att organisationer som implementerar EDI uppnår fördelar som ökad effektivitet, precision och kostnadsbesparingar. Genom automatisering, förbättrat samarbete och mer tillförlitlig handelskommunikation kan organisationer stärka sin konkurrenskraft och leverera bättre tjänster till sina kunder. 

 

Läs om fler framgångshistorier!

Omfamna fördelarna med EDI idag

EDI är en teknik som har revolutionerat handelskommunikationen genom att möjliggöra elektronisk utväxling av affärsdokument mellan organisationer. Genom standardiserade dataformat och kommunikationsprotokoll har EDI gjort det möjligt att automatisera och effektivisera affärsprocesser, minska manuella fel och öka tillförlitligheten i hela värdekedjan. 

EDI har ett antal fördelar som bidrar till att förbättra organisationers effektivitet och produktivitet. Genom att implementera EDI kan du automatisera moment av uppgifter, minska tiden och kostnaderna för manuell hantering av pappersbaserade dokument och e-postbilagor och förbättra noggrannheten i datautväxlingen. Dessutom möjliggör EDI snabbare och effektivare transaktioner mellan handelspartners, vilket stärker konkurrenskraften.  

Det är viktigt att utvärdera organisationens behov och mål, välja rätt EDI-lösning och leverantör, samt säkerställa en god integration med befintliga system. Testning och utbildning är också viktiga steg för att säkerställa en lyckad implementering. 

EDI är inte bara en teknik för dagens handelskommunikation, utan också en viktig faktor för framtiden. Genom att anamma EDI kan organisationer stärka sin konkurrenskraft, förbättra sina affärsprocesser och uppnå en mer effektiv och sömlös handelskommunikation. 

Kontakta Logiq för att komma igång med EDI idag!

sv